رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اعضاء هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

مسعود رهنما

مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

مرتضی دستجانی فراهانی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از : گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا

مصطفی عباسی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از : کارگزاری بانک ملت

محمود رشیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از : چاپ بانک ملت

حسین یزدان مقدم

عضو موظف هیئت مدیره

به نمایندگی از : ساختمانی بانک ملت

محمدتقی صمدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از : بانک ملت

مدیران هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

عبدالحمید خورشیدیان

مدیر طرح وبرنامه و کنترل پروژه

مقطع تحصیلی : دکتری

سعید توکل پور

مدیر مالی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

لیلا معلمیان

مدیر امور اداری وپشتیبانی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

پروانه مدیرکیا

مدیر امور شرکتها و مجامع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

بالا