رمز خود را فراموش کرده اید ؟

برنامه های آتی هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

جدول ترتیب نمایش به شرح زیر میباشد

01

انجام طرح بسته تحول سازمانی.

...
02

تعریف بازارهای جدید منطبق با وظایف بانک

...
03

اصلاح چارت هلدینگ منطبق با ماموریت ها و وظایف

...
04

سوق دادن بخشی از دارایی های هلدینگ به سمت عقود مشارکتی بعلت معافیت های مالیاتی

...
05

ایجاد هم افزایی بین شرکتهای تابعه (خصوصاً همکاری متقابل شرکتهای ساختمانی و ماد)

...
06

مدیریت اثربخش بر ریسک عملیاتی

...
07

تشکیل کمیته های امور شرکتها، امور مالی و حسابرسی و سیاست گذاری و تلفیق

...
08

فعال نمودن بخش بازرگانی شرکتها و استفاده از مزایا در جهت اهداف هلدینگ

...
09

بررسی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شماره گذاری اسناد و كنترل مدارك بر مبنای رویه واحد

...
بالا