رمز خود را فراموش کرده اید ؟

سرمایه

سرمایه شرکت عبارت است از ۱۴۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده است.
تعداد سهام بانک ملت : ۱،۴۴۹،۶۵۲،۰۰۰ و درصد مالکیت بانک ملت : ۹۹/۹۷۶ میباشد.

تعداد سهام شرکت ها

 • -------- بهسازان ملت
 • -------- چاپ بانک ملت
 • -------- ساختمانی بانک ملت
 • -------- کارگزاری بانک ملت

درصد مالکیت

 • -------- بهسازان ملت
 • -------- چاپ بانک ملت
 • -------- ساختمانی بانک ملت
 • -------- کارگزاری بانک ملت

نمودار عملکرد سال جاری

 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
 • نمودار دلخواه هلدینگ
بالا