رمز خود را فراموش کرده اید ؟

گالری تصاویر

هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به منظور اطلاع درباره جلسات و همایشات گزارش های تصویری فراهم بعمل آورده است.

مدیران هلدینگ

هلدینگ بهساز مشارکت های ملت مدیران هلدینگ و مدیران شرکت های تابعه را معرفی می نماید.

اخبار هلدینگ

هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به منظور اطلاع رسانی، اخبار های جدید را به اطلاع شما می رساند.

مزایده ها

هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به نمایندگی از طرف شرکت های ذیل اقدام به فروش سهام می نماید .

شرکت های تابعه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

آخرین پروژه ها شرکت های تابعه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

بالا