رمز خود را فراموش کرده اید ؟

بازديد اعضاي هيئت مديره هلدينگ بهساز مشاركتهاي ملت از پروژه لتمال

روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 اعضای هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت از پروژه لتمال بازدید بعمل آوردند.

سومین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال۱۴۰۱

سومین جلسه هیئت مدیره در مورخ ۱۴۰۱/02/25 با حضور همه اعضای هیئت مدیره در سالن جلسات ساختمان برج خلیج فارس برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 در مورخ 1401/2/18 برگزار گردید.

اولین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال۱۴۰۱

اولین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

هفدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

هفدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 22\12\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

گردهمایی بررسی زمانبندی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گردهمایی بررسی زمانبندی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برگزار شد.

تکریم دو عضو پیشین هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

مراسم تکریم آقایان مسعود نصر اصفهانی و مجتبی کحالی اعضای پیشین هیات مدیره با حضور اعضای هیات مدیره هلدینگ برگزار شد

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 30\11\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 29\10\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

گردهمایی آموزش تدوین بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی سال 1401

گردهمایی آموزش تدوین بودجه مبتنی بر برنامه عملیاتی سال 1401شرکتهای تابعه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 28\09\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

دیدار مدیر عامل بانك ملت با مدیران ارشد هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

دکتر رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک ملت با مدیررعامل ، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در محل ساختمان مرکزی بانک ملت دیدار نمودند.

تجلیل مدیرعامل هلدینگ از پرستاران مرکز پزشکی و دندان پزشکی بانک ملت

به مناسبت روز پرستار، مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور در مرکز پزشکی و دندانپزشکی بانک ملت از پرستاران این مرکز تجلیل کرد

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 26\08\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

یازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

یازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 04\08\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست هلدینگ بهساز مشارکت برگزار شد.

بازديد اعضاي هيئت مديره هلدينگ بهساز مشاركتهاي ملت از پروژه لتمال

روز شنبه مورخ 1400/07/24 اعضای هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت از پروژه لتمال بازدید بعمل آوردند.

دهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

دهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 1400/7/24با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

نهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: نهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 28\06\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید

هشتمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هشتمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 21\06\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

هفتمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هفتمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 24\05\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

ششمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: ششمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 23\04\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکت های ملت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

اولین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در سال 1400

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: اولین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 31\01\1400با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

جلسه مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ملت

جلسه مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ملت با دو هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و هلدینگ فن آوران هوشمند بهسازان فردا در راستای اجرای طرح پلتفرم ملی مولدسازی داراییهای جامد در راستای اقتصاد نوآور محور با هدف ارتقای سطح همکاریها برگزار گردید.

هجدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هجدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 13\12\99 با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

هفدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: هفدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ 13\11\99 با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار گردید.

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، شانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/١٠/١٧با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، پانزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٩/١٩با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

چهاردهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، چهاردهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٨/٢١با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

سيزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، سيزدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٧/١٦ با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در مورخ ٩٩/٠٦/١٩ با حضور همه اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

جلسه مدیر عامل

تعدادی از اعضای هیئت مدیره و گروه کارشناسان هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با مدیران شرکت چاپ بانک ملت در خصوص برنامه های آتی این شرکت در مورخ 99/05/17

جلسه کارگروه تحویل و تحولات شرکتهای زیرمجموعه

جلسه کارگروه تحویل و تحولات شرکتهای زیرمجموعه دو هلدینگ گروه مالی و بهساز مشارکتهای ملت

جلسه فوق العاده هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

در خصوص برنامه های شرکت ساختمانی بانک ملت در مورخ 99/05/16

جلسه بررسی مبانی حقوقی و اجرایی پروژه معین توکن ملت

توکنیزاسیون املاک در کشور با حضور معاونین و مدیران ارشد بانک ملت ومدیرعامل و مدیران هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در محل بانک ملت

جلسه هم اندیشی مدیران حسابرسی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و شرکتهای الحاقی

جلسه بررسی و تحلیل بودجه ریزی مبتنی بربرنامه عملیاتی شرکت راهبری صنایع بهساز در تاریخ 99/04/02

رفع مشکلات شرکتها

جلسه ای باحضور مدیران عامل شرکت های راهبری صنایع بهساز و توسعه بازاریابی و فروش ماد به اتفاق معاونین آن شرکتها

جلسه بررسی و تحلیل بودجه ریزی مبتنی بربرنامه عملیاتی

جلسه بررسی و تحلیل بودجه ریزی مبتنی بربرنامه عملیاتی شرکت راهبری صنایع بهساز در تاریخ 99/04/02

رونمایی از طرح معین توکن ملت

رونمایی از طرح معین توکن ملت در تاریخ 99/03/20 در هتل اسپیناس پالاس با حضور آقایان لگزایی، رشیدی و بهاری از مدیران ارشد بانک ملت، مدیران عامل هلدینگ های بهساز مشارکتهای ملت جناب آقای مهندس مسعود رهنما وهلدینگ فنآوران هوشمند بهسازان فردا جناب آقای حکیم جوادی، مدیرعامل شرکت ققنوس جناب آقای فاطمی و جمعی از مدیران ارشد بانکهای ملی، پارسیان و...

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت(هلدینگ بانکی و غیرIT)

جلسه بازگشایی پاکات مزایده شرکت الماسه ساز

جلسه بازگشایی پاکات مزایده شرکت الماسه ساز در محل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با حضور مدیرعامل هلدینگ جناب آقای مسعود رهنما٬ اعضای موظف هیئت مدیره٬ اعضای کمیته مناقصات و مزایده های هلدینگ٬نماینده حراست و نمایندگان شرکت کنندگان در مزایده در تاریخ ۹۹/۳/۱۰ برگزار گردید

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

جلسه هیئت مدیره محترم هلدینگ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت(هلدینگ بانکی و غیرIT)

جلسه مشترک هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت

با شرکت سپرده گذاران مرکزی با موضوع مولدسازی دارایی های جامد و ارزش گذاری املاک ودارائیهای مازاد بانک

جلسه مدیران ارشد هلدینگ

جلسه مدیران ارشد هلدینگ و مدیران عامل شرکتهای تابعه با مدیریت محترم عامل بانک ملت

بالا