به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: همکار ستاد مرکزی هلدینگ صاحب فرزند شد . در این راستا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این هلدینگ ضمن تبریک تولد فرزند این همکار با اهداء گل و هدیه این واقع شیرین را تبریک گفته و برای این همکار و فرزندش آرزوی سلامتی کردند. لازم بذکر
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت صرافی  ملت در ساعت ۹ روز   شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت راهبری صنایع بهساز  در ساعت ۹ روز   شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب
چهارشنبه, 26 آبان 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت واسپاری ملت  در ساعت ۱۱ روز  چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود
چهارشنبه, 26 آبان 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۲۲آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و
چهارشنبه, 26 آبان 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح  در ساعت ۹ روز  چهارشنبه مورخ ۲۶ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه
سه شنبه, 25 آبان 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت ساختمانی بانک ملت  در ساعت ۹ روز  سه شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب
سه شنبه, 18 آبان 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در ساعت ۹ روز  سه شنبه مورخ ۱۸آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه
یکشنبه, 16 آبان 1400 / نوشته شده در : اخبار
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی نیمسال اول سال ۱۴۰۰ شرکت تدبیر ملت در ساعت ۹ روز  شنبه مورخ ۱۵ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب
به گزارش روابط عمومی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت: مجمع عمومی داخلی شرکت توسعه بازریابی و فروش ماد در ساعت ۹ روز  یک شنبه مورخ ۱۶ آبان ماه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد نیمسال اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب