پنجشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / نوشته شده در : اخبار
با توجه به لزوم برگزاری مجامع شرکتهای تابعه ودر ادامه استخراج صورت های مالی تلفیقی هلدینگ براساس صورت های مالی شرکتهای مذکورو درنهایت ارائه عملکرد هلدینگ به بانک ملت بعنوان سهامدارعمده گزارش می گردد. ضمناً زمانبندی برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکتهای تابعه به شرح زیر می باشد: نام شرکت روز تاریخ برگزاری ساعت بهریس اصفهان