پلتفرم ملی مولدسازی دارایی های جامد

اجرای پروژه  پلتفرم ملی مولدسازی داراییهای جامد در راستای اقتصاد نوآور محور

سال اجرا:۱۳۹۸

طراح:هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت با  مشارکت  هلدینگ فنآوران هوشمند بهسازان فردا