پلتفرم ملی مولدسازی دارایی های جامد

اجرای پروژه پلتفرم ملی مولدسازی داراییهای جامد در راستای اقتصاد…